miercuri, martie 29, 2023

Pollution of rivers – the problem that kills our future
Name of author: Drugă Larisa Age: 17 years old Name of school: Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava Country, city: România, Suceava, Suceava Coordinating teacher: Iurea Cătălina Pollution of rivers – the problem that kills our future

Poluarea râurilor- problema care ne distruge viitorul

 

 

 

Ce este un râu? Râul este o apă veșnic curgătoare, ce se formează prin îmbinarea mai multor pârâuri. Originea râului este denumită izvor, iar locul din teren prin care curge poartă denumirea de albie. Sunt râuri care curg spre zone aride și care nu se revarsă nicăieri, acestea evaporându-se, dar majoritatea lor se varsă într-un alt râu, într-un fluviu, într-o mare sau într-un ocean.

În viziunea mea, poluarea râurilor este o problemă foarte gravă a vieții cotidiene, deoarece apa este o resursă indispensabilă vieții și a multor activități zilnice, iar poluarea acesteia influențează în mod negativ atât ecosistemele din jur, dar și activitățile desfășurate de oameni.

În primul rând, o parte semnificativă din apa râurilor intră în sol și menține acviferele subterane pline cu apă. Acviferele sunt formațiuni geologice care stochează, dar și filtrează apa. Acestea sunt surse de apă, regenerabile sau neregenerabile, rezervor de înmagazinare, și mediu conductor, dar controlează și curgerea de bază. Acest tip de formațiune este formată din dintr-un stat relativ poros de roci care ajută la înmagazinarea apei, dar și la circulația liberă a acesteia. Pe deoparte, poluarea râurilor duce la infiltrarea substanțelor toxice în pământ, unde vor fi înmagazinate pentru sute de ani, lucru care duce la distrugerea straturilor pământului și eventual al ecosistemului creat în jurul acestuia. Pe de altă parte, agenții poluanți ajung în apa potabilă, sursă nu numai pentru animale, cât și pentru oameni, iar ingerarea acestora cauzează diferite complicații, iar folosirea apei contaminate pentru agricultură duce la diverse probleme ale solului și o producție scăzută și la alterarea straturilor de sol.

În al doilea rând, poluarea în masă rezultă probleme în mediul înconjurător râurilor. Spre exemplu, Șipul (Acipenser sturion) nu s-a mai înregistrat în România, iar din specia Viza (Acipenser mediventus) au mai fost capturate câteva exemplare în ultimii 20 de ani. Despre Cleanul mic (Leuciscus leuciscus) se crede că ar mai exista exemplare în câteva râuri. Totodată, deșeurile aruncate reprezintă o sursă de pericol pentru animalele ce trăiesc în aceste medii, deoarece pot fi ingerate și duc la sufocare și moarte. Pentru plantele înconjurătoare din jur, poluarea este un factor decisiv, pentru că procesul de regenerare al acestora este îndelungat, majoritatea rămânând uscate.

O soluție pentru a stopa poluarea este construirea unor bazine autorizate care să adune deșeurile lichide și să le proceseze, pentru a scădea numărul de substanțe toxice din apă. În continuare, o soluție pentru ecosistemul din jur este aceea de a întemeia campanii de curățare și reamenajare a acestor spații, după care repopularea cu plante și animale. Deșeurile colectate ar fi transportate la spații în care ar fi depozitate și distruse.

În concluzie, râurile trebuie ocrotite pentru că sunt una dintre sursele principale de apă pentru multe comunități, dar și de hrană, formează ecosisteme subacvatice în care trăiesc diferite viețuitoare, iar la suprafață, pe pământ, este componenta unui mediu care înglobează toate resursele.


-Râul Suceava, 10 martie 2023.

                                   Pollution of rivers – the problem that kills our future

Name of author: Drugă Larisa Age: 17 years old Name of school: Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava Country, city: România, Suceava, Suceava Coordinating teacher: Iurea Cătălina Pollution of rivers – the problem that kills our future What is a river? A river is a perpetually flowing body of water that is formed by the merging of several streams. The origin of the river is called the source, and the place on the land where it flows is called the channel. There are rivers that flow towards arid areas and do not overflow anywhere, evaporating instead, but most of them flow into another river, a river delta, a sea, or an ocean. In my view, river pollution is a very serious problem of daily life because water is an indispensable resource for life and many daily activities, and its pollution negatively affects both the ecosystems around it and human activities. Firstly, a significant part of the river water enters the soil and maintains underground aquifers full of water. Aquifers are geological formations that store and filter water. They are sources of water, renewable or nonrenewable, storage reservoirs, and conduits, but they also control the base flow. This type of formation is made up of a relatively porous state of rocks that help to store water, but also allow it to circulate freely. On the one hand, river pollution leads to the infiltration of toxic substances into the ground, where they will be stored for hundreds of years, leading to the destruction of soil layers and eventually the ecosystem created around it. On the other hand, pollutants reach drinking water, which is not only a source for animals but also for humans and ingesting them causes various complications. The use of contaminated water for agriculture leads to various soil problems and low production, as well as the alteration of soil layers. Secondly, mass pollution results in problems in the surrounding environment of the rivers. For example, the Sterlet (Acipenser sturion) is no longer recorded in Romania, and only a few specimens of the Starry sturgeon (Acipenser mediventus) have been captured in the last 20 years. Similarly, waste dumped in rivers represents a source of danger for the animals living in these environments, as they can be ingested and lead to suffocation and death. For the surrounding plants, pollution is a decisive factor because their regeneration process is lengthy, and most remain dry. One solution to stop pollution is to build authorised basins that collect liquid waste and process it to reduce the number of toxic substances in the water. Furthermore, a solution for the surrounding ecosystem is to establish cleaning and rearrangement campaigns for these spaces, followed by repopulation with plants and animals. The collected waste would be transported to spaces where it would be stored and destroyed. In conclusion, rivers must be protected because they are one of the main sources of water for many communities, as well as food, form subaquatic ecosystems where different organisms live, and on the surface, on land, they are a component of an environment that encompasses all resources.

                               

duminică, ianuarie 22, 2023

Universul creației eminesciene -partea a II-a

                                                            

                                                           Universul creației eminesciene

II
Activitățile dedicate poetului Mihai Eminescu au continuat în sala de lectură cu participarea elevilor clasei a III-a B, îndrumați de doamna profesoară Culiță Gabriela. În lumea mirifică a cărților, elevii au prezentat cărticelele realizate manual cu desene și completate cu informații despre viața lui Eminescu, începute în clasă sub îndrumarea doamnei profesoare și apoi au recitat poezii.
Elevii au fost încântati cu prezentarea doamnei bibliotecare despre cărțile din Colecția ,, Eminescu". Această colecție cuprinde o listă bogată cu cărți de Eminescu și despre opera scriitorului, printre acestea se regăsesc 4 volume din ,, manuscrise" și varianta digitală, Scrisorile de dragoste ale lui Eminescu, poezii, proză, basme, publicistică, critică literară, dicționare, memorii și alte lucrări interesante.Universul creației eminesciene -partea I

 

Universul creației eminesciene
I

La biblioteca Colegiului Național ,,Mihai Eminescu'' din Suceava în perioada 10. 01.2023-12.01.2023 se vor desfășura activități dedicate poetului Mihai Eminescu. Activitățile sunt realizate în colaborare cu elevii claselor a II-a A și B și a V-a B, coordonați de prof. Păcurari Valentina, prof. Macuc Camelia și prof. Macarie Camelia.

O parte din activitățile dedicate poetului Mihai Eminescu și ,,Zilei Naționale a Culturii'' au fost desfășurate în sala de lectură a colegiului. Elevii claselor a II-a A și B, îndrumați de doamnele prof. Păcurari Valentina și prof. Macuc Camelia au recitat din poezia lui Eminescu, au fost expuse desenele realizate de elevi și au aflat informații interesante despre copilăria poetului petrecută la Ipotești și anii de școală de la Cernăuți, de la bibliotecara școlii.